Prodejny

Porovnání 770
Přihlásit Košík
0
Menu
Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti ELMAX STORE a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2582, sídlem: Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42, Těrlicko, identifikační číslo: 25373781, upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.elmaxshop.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 2. Tyto VOP jsou platné od 25.5.2018

II. Definice pojmů 

E-shop: Internetový obchod na adrese www.elmaxshop.cz

Prodávající: Obchodní společnost ELMAX STORE a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2582, sídlem: Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, identifikační číslo: 25373781. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

Kupující: Je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel: Je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatel: Osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Kupní smlouva:
smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží. 

Zboží: Věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o elektrospotřebiče pro domácnost a příslušenství, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.

Spotřebitelská smlouva: Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Kurýr: Smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Elektronická faktura: Faktura vystavená výhradně v elektronické podobě v následujících formátech: html, pdf. 

Pracovní dny: Jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím.
 2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o parametrech a vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“.
 3. Jakmile kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „Koupit“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „Nákupní košík“.
 4. Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „Další krok“. Pro realizaci objednávky se vyžaduje, aby kupující řádně a pravdivě vyplnil své kontaktní údaje včetně platného telefonického kontaktu a elektronické adresy, popř. aby se kupující registroval za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásil již do svého existujícího účtu.
 5. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.
 6. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP).
 7. Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.
 8. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení.
 9. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.
 10. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.
 11. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky).
 12. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do  jeho uživatelského účtu.

IV. Uživatelský účet

 1. V rámci zjednodušení nákupu může Kupující provést registraci na webové stránce. Ze svého uživatelského rozhraní pak může provádět objednávání zboží.
 2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující je o tomto kroku předem informován na svou adresu elektronické pošty.
 3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Kupní cena

 1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.
 2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s planými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

 1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.
 2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zbožíHotově - Při převzetí na prodejně
  1. Bankovním převodem - platba na účet
  2. Dobírka - Platba při převzetí zboží
  3. Platba kartou - na internetu - VISA,MASTERCARD
  4. Splátkový prodej – prostřednictvím splátkové společnosti ESSOX
  5. Dobrá Energie - Příspěvek od společnosti Dobrá Energi
 3. V případě, že kupující zvolí způsob placení prostřednictvím služby Splátkového prodeje, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na webové stránky poskytovatelů těchto služeb, prostřednictvím nichž provede platbu kupní ceny.
 4. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.
 5. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta  výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura).
 6. Kupující má možnost elektronickou fakturu vyzvednout některým z následujících způsobů:
  1. kliknutím na odkaz, který je uveden v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky;
  2. stažením faktury po přihlášení kupujícího k uživatelskému účtu.
  3. zasláním požadavku na email: shop@elmaxshop.cz

VII. Dodací podmínky

 1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.
 2. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:
  1. Osobní odběr
  2. Dodání prostřednictvím České pošty
  3. Dodání prostřednictvím GEIS
  4. Doprava pro klienty OPTIMAL - TOPTRANS (více druhů této dopravy podle zvolených doplňkových služeb)
 3. Bližší podmínky dopravy zboží si kupující určí v rámci objednávkového systému prodávajícího.
 4. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího či bezhotovostní platbu prostřednictvím platebního systému, je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě, že kupující zvolí způsob placení prostřednictvím služby Splátkového prodeje, dodá prodávající kupujícímu objednané zboží až poté, co prodávající obdrží 3 vyhotovení potvrzené a podepsané Splátkové smlouvy a 2 kopie osobních identifikačních dokladů (např. občanský a řidičský průkaz) od kupujícího. V případě, že kupující zvolí způsob placení Příspěvkem od společnosti Dobrá Energie, dodá prodávající kupujícímu objednané zboží až poté, co prodávající obdrží příspěvek od společnosti Dobrá Energie na svůj účet. Doplatek celkové kupní ceny objednávky převyšující příspěvek od společnosti Dobrá Energie je kupující povinen uhradit prodávajícímu předem převodem na jeho účet před dodáním objednaného zboží.
 5. Není –li zboží skladem (na dotaz nebo u dodavtele) a dodavatel prodavajícího ho má skladem, odešle jej prodávající kupujícímu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, v případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího či bezhotovostní platbu prostřednictvím platebního systému, nejdříve však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. V případě nahradníh dílů odeslání se může prodloužit do třicetí dnů po dni uzavření kupní smlouvy. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet, bude kupující kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.
 6. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení s dodáním Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným uvedením adresy místa plnění a kontaktních údajů uvedených Kupujícím.
 7. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, resp. osobě, od níž přebírá zboží ve vybrané prodejně smluvního partnera prodávajícího. Obdobně je kupující povinen zkontrolovat úplnost přebírané zásilky. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost, poruší-li kupující tuto svou povinnost
 8. Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále nebezpečí škody na zboží či nebezpečí jeho ztráty či jiných možných rizik spojených s držením či užíváním zboží.
 9. Náklady na dopravu zboží jsou následující:
  1. Osobní odběr: zdarma na prodejnách Elmax Elektro, 61 Kč s DPH na výdejním místě Zásilkovna.cz, 86 Kč s DPH včeně dobírky na výdejním místě Zásilkovna.cz
  2. Dodání prostřednictvím zásilkové služby GLS:  79 Kč s DPH, včetně dobírky 104 Kč s DPH. GLS odběrové místa 49 Kč s DPH, včetně dobírky 74 Kč s DPH.
  3. Dodání prostřednictvím zásilkové služby PPL: 83 Kč s DPH, včetně dobírky 108 Kč s DPH.
  4. Přeprava zásilek nad 30 kg (základní bez doplňkových služeb) – 499 Kč s DPH, včetně dobírky 524 Kč s DPH
Doplňkové služby:
 • Výnos do patra s asistencí zákazníka. U výnosu pomáhá řidič. - 400 Kč s DPH
 • Výnos do patra bez asistence zákazníka. Výnos provádí řidič se závozníkem. U spotřebičů nad 75 kg je nutná asistence zákazníka. - 800 Kč s DPH
 • Odvoz a likvidace starého spotřebiče. - zdarma

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu převodem na bankovní účet prodávajícího do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva /nebo tehdy, kdy kupující neprovede bezhotovostní platbu prostřednictvím vybraného platebního systému do konce dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva; předchozí ustanovení se zde použije obdobně.
 3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (čl. VII VOP, čl. VIII VOP), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu spolu se zbožím i poskytnutý dárek.

IX. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

 1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
 2. Postup při odstoupení od smlouvy:
  1. Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
  2. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu jeho sídla, nebo předat zboží prodávajícímu na kterékoliv prodejně prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží nesmí nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).
 3. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (ne vrácení zboží) odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží převzal.
 4. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci. 
 5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.
 7. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

X. Práva z vadného plnění, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího ustanovení.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, anebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci a/nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady a/nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím a/nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 7. V případě poskytnutí slevy z kupní ceny anebo při oprávněném využití práva odstoupit od kupní smlouvy, bude prodávající ohledně způsobů úhrady peněžních prostředků kupujícímu – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy.
 8. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít k obvyklému účelu, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 9. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 10. Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, přičemž písemné oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace je potřeba zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu prodávajícího pro doručování či elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího ; přílohou oznámení bude kopie účtenky či faktury za reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či ze záruky, potvrdí prodávající v textové či písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Uplatnění práv z reklamovaného zboží je rovněž možné v kterékoliv prodejně smluvního partnera prodávajícího v rámci České republiky.
 11. Vadné zboží předloží kupující prodávajícímu v kterékoliv prodejně smluvního partnera prodávajícího v rámci České republiky spolu s oznámením o uplatnění práva z vady či reklamace, případně je-li oznámení činěno písemnou či elektronickou formou, dohodne kupující s prodávajícím konkrétní termín a způsob předání vadného zboží telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Kupující bere na vědomí, že odběr reklamovaného zboží zajistí prodávající na svůj náklad zpravidla skrze pověřeného přepravce prodávajícího, popř. jinou osobou pověřenou prodávajícím, přičemž v případě, že kupující nevyužije možnosti uvedeného odběru reklamovaného zboží ve smyslu tohoto ustanovení a doručí reklamované zboží prodávajícímu jiným způsobem, jenž je spojen s určitými náklady pro kupujícího, prodávající není povinen – nedohodne-li se s kupujícím výslovně jinak – nahradit kupujícímu tyto náklady, které budou s ohledem na možnost bezplatného doručení reklamovaného zboží postupem dle tohoto ustanovení považovány za neúčelně vynaložené.
 12. Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.

XI. Práva z vadného plnění v případě kupujícího, který je spotřebitelem

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

XII. Ochrana osobních údajů

Plné znění zásad ochrany osobních údajů GDPR.

XIII. Řešení sporů

 1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství ((http://www.eru.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. 
 7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
 9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIV. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XV. Zpětný odběr elektrozařízení

 1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto provozoven včetně provozní doby jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Prodávající dále zajišťuje při doručení zakoupeného elektrozařízení zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení a to zdarma. V případě využití této služby postačí zanést požadavek při objednání a to v 2. kroku do poznámky k objednávce ve formátu vyžaduji svoz vyřazeného elektra. Dále je možné službu sjednat telefonicky nebo prostřednictvím emailu, kdy kontaktní údaje naleznete na těchto webových stránkách.
 2. Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s. uvedených na jejích webových stránkách https://www.asekol.cz Na těchto stránkách jsou informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.