Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, aby obchodní společnosti ELMAX STORE a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2582, sídlem: Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42, Těrlicko, identifikační číslo: 25373781 (dále jen „správce“), zpracovávala Vaše osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, IP adresa. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného důvodu, jímž je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Berete na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou ze strany správce zpracovávány za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání newsletterů, obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a analýzy chování subjektu týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Berete na vědomí, že k Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit mé práva a osobní údaje.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu po dobu 10 let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas nebude odvolán.

 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vás správce informuje o právech, které vůči společnosti ELMAX STORE a.s. máte. Mezi tato práva patří například:

a)       Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost ELMAX STORE a.s. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost ELMAX STORE a.s. s žádostí o další informace obrátit.

b)      Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost ELMAX STORE a.s. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c)       Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti ELMAX STORE a.s. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností ELMAX STORE a.s. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti ELMAX STORE a.s. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d)      právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost ELMAX STORE a.s. omezit, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti ELMAX STORE a.s. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost ELMAX STORE a.s. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

e)      Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti ELMAX STORE a.s. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

f)        Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti ELMAX STORE a.s. Osobní údaje poté společnost ELMAX STORE a.s. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a jste oprávněn jej kdykoliv odvolat.